Zakład Psychologii Lekarskiej

Barbara Bętkowska-Korpała

Tytuły i specjalizacje: doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalista psychologii klinicznej, trener I° i II° PTP, trener EEPSSA (Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio- et Somato-Analytique, Starsbourg), psychoterapeuta Gestalt i Socjo- i Somatoanalityk, Terapeuta Motywujący PTTM

Stanowisko/funkcje: adiunkt, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: psychosomatyczne mechanizmy w chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych oraz wzmacniania potencjału zdrowia; ustalanie roli osobowości – za­równo cech, jak i bardziej dynamicznych funkcji samoregulacji – w procesie zdro­wienia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; analiza interakcji czynników bio-psycho-społecznych w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. Dydaktyka:  psychologia lekarska dla studentów medycyny; zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dla kierunku dietetyka; wykłady na studiach doktoranckich UJ CM; szkolenia podyplomowe: w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej; dla specjalistów psychoterapii uzależnień, rezydentów i lekarzy specjalistów.

Zainteresowania kliniczne: kliniczna diagnoza psychologiczna, psychoterapia w chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych oraz krótkoterminowa terapia par w uzależnieniach


Mgr Roksana Epa – asystent

Prof. dr hab. Józef Gierowski – profesor

Dr Katarzyna Olszewska – adiunkt

Dr Anna Pastuszak-Draxler – starszy wykładowca z dr

Dr Anna Rajtar-Zembaty – asystent z dr

Mgr Karolina Sikora – asystent

Dr Anna Starowicz-Filip – adiunkt