Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Tytuł projektu: „Mikrobiom jako nowy biomarker prognostyczny zaburzeń psychicznych u młodzieży i dorosłych”

Opis projektu: Badanie składu mikroflory ustno-jelitowej może pomóc pogłębić wiedzę z zakresu wzajemnych relacji gospodarz-drobnoustrój oraz poprawić strategię leczenia celowanego w zaburzeniach psychicznych. Planowane badania pozwolą określić wpływ wybranych parametrów na patomechanizm zaburzeń psychicznych. Badanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy wybranymi parametrami mikrobiologiczno-biochemiczno-genetycznych z poszczególnymi jednostkami chorobowymi, czy wybrane parametry zależą od obrazu klinicznego choroby, co w przyszłości może mieć istotne znaczenie w skuteczniejszej terapii zaburzeń psychicznych. W wyniku prowadzonego badania zostanie podjęta próba opracowania algorytmów diagnostyki spersonalizowanej zaburzeń psychicznych.
W dłuższej perspektywie badanie pozwolić na opracowanie klinicznych metod diagnostycznych monitorowania ryzyka zaburzeń psychicznych.
Badacze: dr hab. med. Maciej Pilecki, dr Natalia Śmierciak, mgr Marta Szwajca

 

Tytuł projektu: „Opracowanie Kwestionariusza Oceny Przebiegu Psychoterapii Psychodynamicznej (KOPPP)”

Opis projektu: Kwestionariusz KOPPP jest wielowymiarowym narzędziem służącym do opisu i badania zjawisk pojawiających się w relacji terapeutycznej. Badania nad psychoterapią wskazują, iż relacja terapeutyczna jest jedną z podstawowych zmiennych mających wpływ na skuteczność terapii. Celem badań było stworzenie kwestionariusza, który umożliwi badanie m.in. takich zjawisk jak przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór czy motywacja do terapii. Zebrane i usystematyzowane dzięki kwestionariuszowi KOPPP informacje  będą dawały możliwość głębszej refleksji nad prowadzonym procesem psychoterapii i budowaną w jego trakcie relacją.
Badacze: dr hab. med. Maciej Pilecki, mgr Marta Szwajca, mgr Klaudiusz Kudła

 

Tytuł projektu: Badanie dynamiki zmian czynności śródbłonka naczyń obwodowych w przebiegu leczenia ostrej
dekompensacji psychotycznej w schizofrenii na różnym etapie chorowania – analiza relacji pomiędzy stężeniem markerów
dysfunkcji śródbłonka naczyń obwodowych , czynnikami zapalnymi oraz stanem klinicznym.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. Maciej Pilecki
Rok: 2020-2021
Etap:
projekt  w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu:Badanie korelacji pomiędzy przebiegiem dekompensacji psychotycznej, markerami procesów zapalnych i
czynnością śródbłonka. Badanie relacji pomiędzy czynnikami psychospołecznymi a zmianami czynności śródbłonka u pacjentów
leczonych z powodu schizofrenii na różnym etapie chorowania.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: mgr Marta Szwajca
Rok: 2020-2021
Etap: projekt w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu: „Badanie zawiązków pomiędzy przebiegiem dekompensacji psychotycznej markerami procesów zapalnych i czynnością śródbłonka”.

Kierownik: dr hab. Maciej Pilecki
Rok: 2016 – 2018
Etap:
Program, po pozytywnej decyzji Komisji Bioetycznej, jest obecnie w stanie badań pilotażowych.
Opis projektu: Wśród pacjentów cierpiących na schizofrenię najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów są zaburzenia sercowo-naczyniowe. Rozwój blaszki miażdżycowej i jej procesów zapalnych i zakrzepowych prowadzących do epizodów sercowo-naczyniowych (np. nagłej śmierci sercowej, ostrego zespołu wieńcowego, niedokrwiennego udaru mózgu) ma miejsce wyłącznie w przypadku współwystępowania dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych (Chłopicki, 2005). Można więc sądzić, że zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów cierpiących na schizofrenię wynika z dysfunkcji śródbłonka naczyń obwodowych, współistniejącej z zaburzeniami psychotycznymi.
Zebrane dane literaturowe wskazują, że w toku ostrej psychozy czynność śródbłonka ulega zaburzeniu, a nawracające epizody psychotyczne i powtarzające się upośledzenie czynności śródbłonka mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie bez znaczenia wydaje się być też efekt leków przeciwpsychotycznych na czynność śródbłonka. Niektóre preparaty (np. risperidon) choć skutecznie wygaszają objawy schizofrenii, mogą nawet nasilać prozapalny fenotyp śródbłonka. Potrzebne są więc badania, które pozwolą lepiej scharakteryzować zmiany czynności śródbłonka występujące u pacjentów w ostrym epizodzie psychotycznym oraz ewolucję tych zmian w toku standardowego leczenia przeciwpsychotycznego tych pacjentów. W ramach projektu badawczego oceniane są wskaźniki biochemiczne (NO, AngII, czynnik von Willenbranda, składniki dopełniacza C3iC4) oraz fizyczne uszkodzeń śródbłonka naczyń, ( badanie naczyń metodą FMD, angio-Expert) markery stresu oksydacyjnego i dysfunkcji mitochondrialnych oraz ich związku z microRNA. Dodatkową ocenę stanowi badanie spektroskopii MRI.
Badacze: dr hab. med. Maciej Pilecki, dr Natalia Śmierciak, mgr Marta Szwajca

 

Tytuł projektu: „Uzależnienie od Internetu u adolescentów – czynniki rodzinne i indywidualne”.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Szwajca
Rok: 2016-2017
Etap: projekt w trakcie realizacji