Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Maciej Pilecki

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., lekarz,  specjalista psychiatrii ogólnej oraz dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, Lider Grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego.   

Stanowisko/Funkcje: kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM. Pełni również obowiązki kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Maciej Pilecki jest specjalistą wojewódzkim w Małopolsce do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, członkiem zespołu przy Ministrze Zdrowia do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz członkiem zespołu ekspertów przy CMKP ds nowej specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: zaburzenia odżywiania, kontekst kulturowy zaburzeń psychicznych, psychiatria i psychoterapia w wieku rozwojowym.  

Zainteresowania kliniczne: psychiatria dzieci i młodzieży, psychoterapia i terapia rodzin, nagłe stany w psychiatrii.

Inne: autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychiatrii i psychoterapii.


Renata Modrzejewska

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., lekarz,  specjalizacja II st. z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz I st. z pediatrii, specjalista terapii środowiskowej PTP

Stanowisko/Funkcje: adiunkt z habilitacją w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, prowadzi Dzienny Oddział Młodzieżowy w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralna Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, członek Zespołu Ekspertów do opracowania nowego programu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Zainteresowania badawcze: depresja w okresie dojrzewania, comorbidity, zaburzenia zachowania i emocji w okresie dojrzewania, zaburzenia rozwoju osobowości, badania epidemiologiczne w populacji ogólnej adolescentów i możliwość oddziaływań profilaktycznych

Zainteresowania dydaktyczne: Wykłady w szkoleniu podyplomowym dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii ogólnej i psychiatrii dzieci i młodzieży realizowane przez Katedrę Psychiatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – „zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania i emocji w okresie adolescencji”, „psychoterapia w kontekście młodzieżowego oddziału dziennego”, „problematyka rodzinna w zaburzeniach zachowania i emocji”, „rozwój psychobiologiczny człowieka”

Zainteresowania kliniczne: psychiatria dzieci i młodzieży, psychoterapia i terapia rodzin,  model opieki nad pacjentami w okresie rozwojowym, alternatywne formy opieki, psychiatria środowiskowa


Krzysztof Szwajca

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej PTP.

Stanowisko/Funkcje: asystent z doktoratem w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Hospitalizacji Domowej w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Prezes Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Zainteresowania badawcze: problematyka posttraumatyczna, w tym międzygeneracyjny przekaz traumy, przymierze terapeutyczne w terapii rodzin, nadmierne korzystanie z Internetu w populacji dziecięco-młodzieżowej, terapia rodzin wieloproblemowych, znaczenie statusu socjalno-materialnego klientów dla psychoterapii. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP „za wybitne walory rozprawy doktorskiej”.

Zainteresowania dydaktyczne: prowadzi szkolenia przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, pracy z traumą. Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi ponad dwadzieścia grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne.

Zainteresowania kliniczne: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, terapia środowiskowa, praca z traumą, praca z rodzinami wieloproblemowymi, superwizja psychoterapii


 

Mgr Klaudiusz Kudła – asystent

Mgr Marta Szwajca – asystent

Lek. Natalia Śmierciak – asystent